หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการการรับสินบน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)