หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
นางดาวรุณี จันทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลห้วยถั่วใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยถัั่วใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยถั่วใต้
การส่งเสริมการประกอบอาชีพในตำบลห้วยถั่วใต้
นายมะลิ อินทรวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
ติดต่อ อบต.ห้วยถั่วใต้
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12741 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12699 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12696 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12709 เลื่อนโครงการการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/ว12698 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12708 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครสวรรค์  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12791 การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ [ แนบ1 ]  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12740 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
 
 


ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่่อนเก [ 16 มิ.ย. 2564 ]



จ้างเหมาเครื่องสูบน้ำดิบใส่สระสาธารณะเพื่อผลิตน้ำป [ 14 มิ.ย. 2564 ]



จ้างวางท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปทางข้ามคลองได [ 14 มิ.ย. 2564 ]



จ้างจ้างลงหินคลุกถนนสายบ้านนางกุล แสงพิมพ์ - สามแย [ 10 มิ.ย. 2564 ]



ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่่อนเก [ 10 มิ.ย. 2564 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย [ 9 มิ.ย. 2564 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย [ 9 มิ.ย. 2564 ]



จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ จำนว [ 8 มิ.ย. 2564 ]



ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด [ 7 มิ.ย. 2564 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย โครงการเยียวยาเกษตร [ 7 มิ.ย. 2564 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา โครงการเยียวยา [ 7 มิ.ย. 2564 ]



จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ จำนว [ 7 มิ.ย. 2564 ]



จ้างวางท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปทางข้ามคลองนา [ 4 มิ.ย. 2564 ]



จ้างเสริมท่อระบายน้ำ คสล.ทางข้ามคลอง หมู่ที่ 2,3,4 [ 4 มิ.ย. 2564 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลห้วยถั่วใต้ [ 31 พ.ค. 2564 ]

 
 
 
 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
จังหวัดนครสวรรค์ชอเชิญชวนให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง จองสิทธิฉีดวัคซีนโควิด-19 [ 20 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 76 
การแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 121 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองจิกโคร่ง-บ้านเก่า ทางหลวงท้องถิ่น นว [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 92 
ประกาศจุฬาราชมนตรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 89 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 91 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองกระจูม - บ้านเนินประดู่ ทางหวง [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 99 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม) [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองจิกโคร่ง - บ้านเก่า ทางหลวงท้ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองกระจูม - บ้านเนินประดู่ ทางหล [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 53 
 
 
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 136  ตอบ 0  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 240  ตอบ 0  
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (17 ก.ค. 2563)    อ่าน 211  ตอบ 0  
 
หัตถกรรมจักสาน
 
 
 
E-Service
 
ใบแจ้งซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
แบบคำขอน้ำ
สำหรับอุปโภค - บริโภค
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2555





 



 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยถั่วใต้ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การแจกเบี้ยยังชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  การบริการประชาชน
 
วัดห้วยถั่วใต้
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-000-611
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
อบต.ห้วยถั่วใต้

facebook
อบต.ห้วยถั่วใต้
อบต.ห้วยถั่วใต้