หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลห้วยถั่วใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยถัั่วใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยถั่วใต้
การส่งเสริมการประกอบอาชีพในตำบลห้วยถั่วใต้
นายมะลิ อินทรวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
ติดต่อ อบต.ห้วยถั่วใต้
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอหนองบัว โดยอยู่ห่างจากอำเภอหนองบัว เป็นระยะทาง ประมาณ ๑๔ .๐๐ กิโลเมตร ระยะทาง จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ ถึงจังหวัด นครสวรรค์ ประมาณ ๖๐.๐๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเส้นทางหลักถนนสาย หนองบัว – ชุมแสง ประมาณ ๒.๕๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ ๑๔,๕๙๙ ไร่ หรือประมาณ ๒๓.๓๖ ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากรทั้งหมด ๒,๐๙๙ คน
  ชาย ๑,๐๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๓
  หญิง ๑,๐๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๗
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๙๐ คน / ตร.กม.
จำนวนครัวเรือน ๖๓๘ ครัวเรือน
 
 
 
อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง อาชีพเลี้ยงสัตว์ อาชีพค้าขาย และอาชีพรับราชการ ตามลำดับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก    
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยถั่วเหนือ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว    
 
 
 
อบต.ห้วยถั่วใต้ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
    บ้านห้วยถั่วใต้ ๒๕๐ ๒๗๐ ๕๒๐ ๑๖๖  
  บ้านห้วยถั่วใต้ ๑๘๕ ๒๐๗ ๓๙๒ ๑๒๕
    บ้านหนองกระจูม ๗๑ ๘๒ ๑๕๓ ๓๙  
  บ้านเนินประดู่ ๑๐๖ ๑๐๔ ๒๑๐ ๖๐
    บ้านทุ่งตาล ๖๙ ๗๔ ๑๔๓ ๓๗  
  บ้านหนองจิกโคร่ง ๑๗๓ ๑๔๗ ๓๒๐ ๙๗
    บ้านห้วยถั่วใต้ ๑๗๑ ๑๙๐ ๓๖๑ ๑๑๔  
    รวมทั้งสิ้น ๑,๐๒๕ ๑,๐๗๔ ๒,๐๙๙ ๖๓๘
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินเป็น ดินเหนียวสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ ๓๘.๔๓ เมตร
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-000-611
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10